Søknaden må inneholde

Søknader skal lastes opp via regportal.no, som også alle endrede dokumenter, rapporter, anmodninger om utbetalinger mv. skal sendes ind via regportal.no.

Sørnorsk filmsenter AS prioriterer på alle områder tilskudd til den regionale bransje og regionale produksjoner. Vi ønsker at midlene anvendes best mulig til utvikling av og næring for den regionale bransjen, produksjonen av regionale historier og utviklingen av regionale talenter.

Søknad om utviklingstilskudd må inneholde:

 1. Prosjektbeskrivelse/synopsis/treatment/manuskript
 2. Problemstilling og målbeskrivelse
 3. Regi- og produsentnotat
 4. Fremdriftsplan for utviklingsprosjektet
 5. Dokumentasjon for filmrett
 6. Presentasjon/mini-cv av prosjektets nøkkelpersoner
 7. Kalkyle for prosjektutviklingen (uten mva) – benytt hovedsakelig punktene 10 og 11 i Filminstituttets kalkyleskjema.
 8. Finansieringsplan med spesifikasjon av eventuell egenfinansiering (må dokumenteres ved signering).
 9. Markedsstrategi (ikke obligatorisk)
 10. Redegørelse for regionalt forbruk til honorar, utstyr mv.
 11. Redegøre for regionalt tilhørighet angående nøkkelfunksjoner og øvrig stab

Det kan søkes utvikling flere ganger, men hver fase skal avsluttes og rapporteres før ny søknad sendes. Det gis ikke utvikling til kortfilm, men utvikling av manus kan skje via deltakelse på workshops eller man kan søke tilskudd til å delta på tilsvarende,

Ved søknad om produksjon forventes noe egeninnsats og synliggjøring av  andre tilskuddsgivere som deler av finansieringsplanen. Vi fullfinansierer ikke, eller helt unntaksvis.

SPILL: I dag utføres praksis med å gi tilskudd til spill i tidlig utviklingsfase med inntil 150 000 totalt pr. spillprosjekt. Taket kan fravikes hvis spillet er av særdeles kunstnerisk høy og original kvalitet og/eller har unikt stort internasjonalt potensiale.

Der er tre årlige søknadsrunder: 11.1, 11.4 og 11.9 innen kl. 14:00.

Søknad om produksjonstilskudd må inneholde:

 1. Manus/treatment
 2. Kort beskrivelse af prosjektet og målet med produksjonen
 3. Reginotat
 4. Produsentnotat
 5. Kalkyle (budsjett), uten mva lagt inn
 6. Fremdriftsplan/produksjonsplan
 7. Stabs- og skuespiller-presentasjon (hvis kort fiksjon), og mini cv på nøkkelpersoner bak prosjektet – altså manusforfatter, regi, produsent
 8. Finansieringsplan, med spesifikasjon av offentlige tilskudd, eventuell samproduksjonsbidrag og produksjonens egenfinansiering.
 9. Eventuelt spesifikasjon av egenfinansiering som bekreftes ved signering.
 10. Likviditetsplan (kan droppes).
 11. Markedsstrategi, som beskrivelse av visnings- og distribusjonsplan (eller mål).
 12. Redegørelse for regionalt forbruk til honorarer, utstyr mv.
 13. Redegørelse for regionalt tilhørsforhold på nøkkelfunksjoner og øvrig stab

Normalt gis det kun ett produksjonstilskudd og alle tidligere gitte utviklingstilskudd regnes også inn som en del tilskuddsrammen, som normalt aldri overstiger 6o0 000 NOK for lang dokumentar (52-1.20 min) og max 350 000 for  fiksjon (under 70 min).

SAMPRODUKSJONER MED UTLANDET: Samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent må inneholde:

 1. CV og track record for såvel norsk som utenlandsk produsent samt nøkkelpersoner for de siste tre år
 2. Manus eller prosjektbeskrivelse på skandinavisk eller engelsk
 3. Budsjett for norsk/regional andel
 4. Totalbudsjett
 5. Finansieringplan som inkluderer norsk og internasjonal andel
 6. Fremdriftsplan frem til visningsstart
 7. Markedsplan for Norge og festivaler
 8. Samproduksjonsavtale
 9. Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i opphavslandet.
 10. Likviditetsplan

Øvre grense samproduksjon: Der er ikke satt noen øvre grense for tilskudd, men som regel er NOK 250. 000 en øvre grense for produksjonen av kortfilm, NOK 300. 000 for dokumentarfilm. Beløpet vil blir sett i forhold til evt. tidligere gitt utviklingsstøtte.  Vi forventer en egeninnsats (dokumenteres med signering) og/eller tilskudd fra andre tilskuddsgiveres side.

Der er tre årlige søknadsrunder: 11., 11.4 og 11.9

Søknad om reisestøtte, stipend, tilskudd til tiltak for barn og unge må inneholde:

 1. Beskrivelse af reisens formål/projektet
 2. Budsjett
 3. Finansieringsplan – herunder redegjørelse for andre  tilskudd/egenandel
 4. Bekreftelse på opptakelse på kurs, når der søkes reisestøtte til et sådant.
 5. Eget tilhørsforhold til regionen

Tilskudd til festivaldeltakelse krever, at produksjonen har fått tilskudd fra Sørnorsk filmsenter. Det kan gis tilskudd til max 2 festivaler i året pr. film.

Der kan søkes 3000 kr til nasjonale festivaler, kurs mv. 4000 kr til internasjonale festivaler, kurs i utlandet mv.

Der er løpende søknad med 2-3 ukers behandlingstid. Tilskuddet utbetales i etterkant når oppgjørsskjema og tilhørende bilag, samt en kort rapport er sendt oss via  regportal.no.

Se dessuten Regelverk for tilskudd her.

Ved alle søknader og forespørsler SKAL ALLE NØKKELFUNKSJONENE – produsent, regissør og manusforfatter oppgis – også selv om det er samme person. Postnummer skal likeledes oppgis. Opplysningene er bla til bruk for statistikk.

Alle søknader skal sendes via regportal.no

Spørsmål sendes på mail til post@sornorskfilm.no og fysisk tilleggsmateriale (som f.eks dvd’er) må sendes som ordinær post.

Du må registrere en søkekonto første gang du søker. Dette gjør du i regportal.no. Ha Bank ID klar. Du trenger kun registrere deg første gang du søker støtte hos et senter/en fond. RegPortalen er utviklet og driftet som et samarbeide mellom de regionale sentre og fondene. Vær ute med søknadsregistreringen i god tid før fristens utløp.

Eventuelle spørsmål kan sendes til: post@sornorskfilm.no

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde