Retningslinjer for tilskudd

Tilskudd tildeles overordnet etter felles FORSKRIFTER for Norsk filminstitutt, regionale fond og sentre. 

Forskriften er hjemlet HER. For tilskudd til filmformidling gjelder §4 HER.

For Sørnorsk filmsenter AS gjelder spesifikt følgende:

RETNINGSLINJER FOR SØRNORSK FILMSENTER AS med virkning fra 1.1.2017 og 15.5.2023

1 FORMÅL

Sørnorsk filmsenter AS skal bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i fylkene Agder samt Vestfold og Telemark. Sentret skal arbeide for å styrke interessen for og kunnskapen om kort-, dokumentar-, animasjonsfilm og annen audiovisuell produksjon som kunstnerisk uttrykksform.

Selskapet skal bidra til faglig og kunstnerisk utvikling i fylkene Agder, Vestfold og Telemark ved å:

 • forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm (kun produksjon), dokumentarfilm og animasjonsfilm. Det gis kun tilskudd til utvikling drama/fiksjon/serie/spillefilm. Søkes i ordningen Utviklingstilskudd. 
 • gi tilskudd til utvikling av spill (tidlig fase).
 • bistå med rådgiving overfor bransjen
 • bidra til utvikling av faglige nettverk
 • særlig ivareta talentutvikling og bygge opp kompetanse knyttet til dette
 • gi tilskudd til filmkulturelle tiltak der mangfold og unge er særlig prioritert

De statlige tilskuddsmidlene søkes over tid fordelt i hele regionen i samsvar med aksjonæravtalen.

Sørnorsk filmsenter kan for tidsbestemte perioder definere egne prioriterte satsingsområder, så sant disse er innenfor de gjeldende forskriftene og Sørnorsk Filmsenters eget mandat. Sørnorsk filmsenter har som mål å bidra til kjønnsbalanse og kan derfor praktisere moderat kvotering for å oppnå dette målet.

2 KRITERIER FOR TILDELING

2.1 HVEM KAN SØKE

For produksjons- og/eller utviklingssøknader skal søker være registrert som uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak etablert i Norge. Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, der hovedformålet med foretaket skal være produksjon og utvikling av film og spill. Disse næringskodene dekker dette:

 • -59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
 • -59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
 • -59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer

Med uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak menes her et foretak som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsforetak.

Der kan i mindre utstrekning gis tilskudd til produksjon med utenlandsk hovedprodusent for å stimulere profesjonaliseringen av den regionale bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid. Tilskudd må stå i forhold til regionalt forbruk på samme vis, som ved tilskudd til produksjoner med norsk hovedprodusent.

Enkeltpersoner må for å motta tilskudd ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen. Der kan gjøres unntak for tilskudd til barn og unge (talent og formidling).

Enkeltpersoner skal ha eget foretak. For å kunne søke tilskudd som enkeltforetak må du være bostedsregistret i regionen. Som enkeltperson, bosatt (bostedsregisrert) i regionen og profesjonell kan du søke på våre utlyste stipender

Selskapene skal som hovedregel være organisert som aksjeselskap (AS). AS må alltid være registrert med adresse i regionen. Eier og ansatte i AS-et trenger ikke være bostedsregistrert i regionen, men AS med eiere og ansatte bosatt i regionen, vil være prioritert ved søknad om tilskudd.

2.2 HVA KAN DET SØKES OM

TILSKUDD:

 • utvikling av dokumentarfilm
 • produksjon av dokumentarfilm
 • produksjon av kortfilm
 • utvikling, lang drama lang fiksjon – skal søkes av manusforfatter med ENK.
 • produksjon drama lang fiksjon – blir søkbart ila 2024 – annonseres på forhånd – skal søkes av AS.
 • utvikling av spill (ide frem til lansering)
 • ulike filmkulturelle tiltak (filmformidling/kompetansehevende tiltak for bransjen)
 • reisetilskudd

Se nærmere om tilskuddsgrenser og hva som skal leveres til søknad her.

2.3 TILTAK RETTET MOT FAGARBEIDERE OG UTØVENDE I FILM-OG SPILLBRANSJEN 

 • Reisestipend: Tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora, samt representasjon av audiovisuelle verk på prioriterte festivaler. Tilskudd kan gis til deltakeravgift, reiser og opphold, men ikke diett. Der kan gis tilskudd til både nasjonale og internasjonale arrangementer.
 • Talent/mentorstipend til igangsetting av nye prosjekter (inkludert utvikling av manus, kortfilm der dramaturg/mentor er bekreftet).

Der skal leveres rapport og eventuelt produkt innen frist fastsatt av tilskuddsforvalter.

2.3 FILM -OG SPILLKULTURELLE TILTAK

 • Det kan søkes tilskudd til ulike, regionale film-og spillkulturelle tiltak. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. Med unntak av film-og spillfestivaler/arrangementer, prioriteres ikke søknader fra andre offentlige aktører som normalt vil kunne dekke sine egne tiltak på feltet.

2.4 HVA KAN DET IKKE SØKES OM

 • Det gis foreløpig ikke tilskudd til lansering av film – spillefilm, kortfilm og dokumentar
 • Det gis ikke driftstilskudd til filmfestivaler eller Cinematek
 • Det gis ikke tilskudd til studentfilmer (som en del av studiet), eller produksjoner hvor nøkkelpersoner er studenter eller skoleelever
 • Det gis ikke tilskudd til produksjon av innhold som reklame, nyheter og rene underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer omfattes ikke. Det gis heller ikke tilskudd til oppdragsfilm.
 • Det gis ikke tilskudd til filmprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, språkversjoner av eksisterende prosjekter eller lignende. Det gis ikke tilskudd til opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer
 • Det gis unntaksvis tilskudd til musikkvideoer
 • Det gis ikke reisestipend/tilskudd til aktører knyttet til eller lønnet av filmfestivaler, offentlige eller private organisasjoner.

2.5 REGIONAL TILKNYTNING OG PRIORITERING

Det er en forutsetning at søker(e) er tilknyttet en eller flere av Sørnorsk filmsenters eiere; Agder Fylkeskommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Kristiansand kommune. Minst ett av kriteriene må oppfylles:

 • Selskapet som søker har adresse og operativt kontor registrert i ett av de tre fylkene
 • Manusforfatter og regissør har folkeregistrert bostedsadresse i ett eller flere av de to fylkeskommunene eller Kristiansand kommune.

Søkere til kompetansehevende tiltak skal være bosatt i ett av de to fylkeskommunene og Kristiansand Kommune og/eller ha minst en av de tre nøkkelfunksjonene på film ved søknad om tilskudd til festivaldeltakelse.

Ved vurderingen av og prioriteringen mellom søknader og utmåling av tilskudd til utvikling og produksjon legges det vekt på ordningens formål, regional tilknytning, prioritert satsningsområde samt kunstneriske, produksjonsmessige, tekniske, økonomiske og markedsmessige kvaliteter. Tilskudd skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, med et bredt utvalg av sjangre og til ulike målgrupper. Tilskuddsforvalter kan prioritere søknader ut fra målet om likestilling og mangfold i filmbransjen. Tilskuddsforvalter kan også ta hensyn til om prosjektet bidrar til utvikling av nye talenter i nøkkelfunksjonene i regionen.

I forhold til vurderingen av og prioriteringen mellom søknader og utmåling av tilskudd til kompetansehevende tiltak legges det vekt på ordningens formål, regional tilknytning samt den faglige begrunnelse for søknaden. Tilskuddsforvalter kan prioritere søknader ut fra målet om likestilling og mangfold i filmbransjen.

Alle vurderinger foretas foreløpig av daglig leder og legges fram for styret.

3 KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden skal være på norsk og sendes på elektronisk søknadsskjema i regportal.no. Tilskuddsforvalter kan gjøre unntak for språk-kravet på hele eller deler av søknaden. Søker må levere fullstendig søknad før prosjektet eller den aktuelle prosjektfasen iverksettes. Søker plikter å gi tilskuddsforvalter alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt.

En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.

Tilskudd til minoritets-samproduksjon (med utenlandsk hovedprodusent) kan også gis dersom den audiovisuelle produksjonen er definert som kulturprodukt i hjemlandet.

Søker må kunne dokumentere å ha de nødvendige rettighetene til å gjennomføre prosjektet. Eller har rett til å utvikle prosjektet.

Søker må ha rettigheter til salg, distribusjon og visning etter ferdigstillelse. For minoritetsprodusenter kreves det kun eierandel i det audiovisuelle verket.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Tillskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjekt uten at dette er skriftlig forelagt for og skriftlig godkjent av tilskuddsforvalter. Vesentlige endringer vil blant annet være endring av nøkkelfunksjoner med kunstnerisk ansvar eller brudd på forutsetninger i tilskuddsbrev. En reduksjon av godkjent budsjett eller finansiering som forandrer tilskuddsprosenten vil alltid regnes som en vesentlig endring.

Ansvarlig part: Søkeren/tilskuddsmottaker er ansvarlig part ovenfor filmsenteret, og skal påta seg forpliktelser på vegne av produksjonen. Det er hovedprodusenten som er ansvarlig for at produksjonens regnskap føres i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk. For minoritets samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part som skal føre regnskap for norsk del.

3.1 MAKSIMALT OFFENTLIG TILSKUDD TIL AUDIOVISUELLE VERK

 • For dokumentarfilm som ikke mottar etterhåndstilskudd kan tilskuddet ikke overstige 90 prosent av verkets godkjente regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringsomkostninger. Mottas etterhåndstilskudd kan tilskuddet ikke overstige 50 prosent.
 • For kortfilm som ikke mottar etterhåndstilskudd kan tilskuddet ikke overstige 100 prosent av verkets godkjente regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringsomkostninger.
 • For serier kan tilskuddet ikke overstige 50 prosent av verkets godkjente regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringsomkostninger (SNFS gir ikke tilskudd til produksjon av fiksjonsformater over 60 min).
 • For samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent gjelder prosenttaket for den norske andel i prosjektet.
 • Sørnorsk filmsenters kan vurdere å justere tilbud om tilskuddet i forhold til forbruket (spend) i regionen. Her ses primært på forbruk til lønns-, utstyrs- og skuespillerkostnader.
 • Reise- og oppholdskostnader skal ikke dekkes av tilskuddet. Kun dokumenterte kostnader som er relevante og knyttet til gjennomføringen, godkjennes.

4 AKSEPT AV VILKÅR

Ved anmodning om utbetaling av tilskudd har tilskuddsmottaker akseptert de forutsetninger for tilskudd og krav til bruken av tilskuddet som framgår av tilskuddsbrevet og den overordnede forskrift samt retningslinjene for tilskudd fra Sørnorsk filmsenter. Anmodning av første rate skal skje innen tre måneder etter tilskuddet er innvilget og mottaker er informert. Hvis anmodning og aksept av tilskuddet ikke er mottatt innen tre måneder etter tilskuddet er innvilget og utsettelse av frister ikke er avtalt, kan tilskuddet bli trukket tilbake.

5. UTBETALING AV TILSKUDD

Tilskudd til reisestøtte og liknende utbetales i en rate etter avsluttet reise. Rapport for reisen og utbetalingsanmodning skal sendes senest tre mnd. etter reisens slutt. Misligholdes av dette kan føre til frafall av tilsagn.

Alle andre tilskudd utbetales i enten to eller tre rater. Forutsetning for utbetalingen av ratene fastlegges i tilskuddsbrevet. Misligholdes av disse vilkår kan føre til inndragelse av restbeløpet og i visse fald til krav om tilbakebetaling av tilskuddet. Det er til enhver tid opp til produsenten at overholde de i fellesskap satte frister eller søke om utsettelse av frister. Misligholdelse av dette kan føre til inndragelse av ikke utbetalt tilskudd til bruk for fornyet tildeling og i visse fald til krav om tilbakebetaling av tilskuddet.

Alle tilskudd kan kun utbetales mot aksept og anmodning i reportal.no

6 KRAV TIL RAPPORTERING:

 • Regnskap skal føres i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk.
 • Det skal føres eget regnskap for hvert audiovisuelt verk som mottaker tilskudd
 • Regnskapet skal normalt føres i henhold til kontoplan i godkjent kalkyleskema
 • Utgifter som dekkes over budsjettposten uforutsette utgifter skal konteres på den relevante post
 • Regnskaper over 200 000,- skal revideres. Hvert tilskudd kan avregnes når det avsluttes innen evt. ny tildeling. Dette betraktes regnskapsmessig som et nytt tilskudd, som kun skal revideres, hvis det overstiger 200 000,-.

Alle avtaler om rettigheter, avtaler med stab og skuespillere, avtaler om kjøp eller leie av et visst omfang, som skal belastes regnskapet, skal inngås skriftlig.

Tilskuddsmottakeren skal innen en frist fastsatt av tilskuddsforvalter avgi rapport om bruken av tilskuddet. Tilskuddsforvalter kan føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Sørnorsk filmsenter ønsker flg. som rapportering:

 • manus/prosjektbeskrivelse/grovredigerte versjoner av filmen
 • sluttrapportering og avlevering skal skje som avtalt i kontrakt ved tilskudd til produksjon rapportering om salg, festivaler mv. to år efter filmens premiere
 • pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket. Vilkår og leveranseliste.

7 MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING

Det er produsentens/tilskuddsmottakerens ansvar å levere i henhold til datoer som er avtalt. Sørnorsk filmsenter godkjenner normalt utsettelse av frister, men kan holde tilbake deler av tilskuddet eller be om tilbakebetaling, hvis frister for levering ikke overholdes/anmodes utsatt. Dersom produsenten har fått påtalt mangler ved avslutning av tidligere prosjekter, kan Sørnorsk filmsenter i spesielle tilfeller holde tilbake rateutbetalinger inntil de påtalte forholdene er rettet opp.

8 TILBAKEBETALING AV FOR MYE UTBETALT TILSKUDD

Tilskudd gis mot avregning. Dersom de faktisk godkjente utgiftene er lavere enn budsjettert vil tilskudd som overstiger tilskuddsprosenten eller forbruk kreves tilbakebetalt.

9 KREDITERING OG PROFILERING

Sørnorsk filmsenter skal krediteres i produksjonens ettertekster og filmsenterets logo skal benyttes. Logoen finnes på filmsenterets hjemmesider. Sørnorsk filmsenter har rett til ikke-kommersiell visning og profilering av audiovisuelle verk som har mottatt tilskudd etter denne forskriften, på festivaler og kulturelle arrangementer, samt på nettsider, kataloger og andre publikasjoner.

10 KLAGER OVER AVGJØRELSER:

Enkeltvedtak  kan påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), jf. forvaltningsloven § 28. Vedtak truffet etter kunstnerisk eller filmfaglige skjønn kan ikke påklages jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd, andre punkt.

Ved behandling av klager etter denne forskriften skal Medieklagenemnda bestå av medlemmer med filmfaglig, mediefaglig og juridisk kompetanse. Klagen sendes til Sørnorsk filmsenter post@sornorskfilm.no. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klager over avgjørelser om søknader til andre midler behandles av styret. Informasjon om klagemulighet og hvordan klagen vil blive behandlet gis på både avslags- og tilsagnsbrev.

I øvrigt gjelder FORSKRIFTER forvaltet av Norsk filminstitutt.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde