Q&A RegPortalen

Ved inngangen av 2021 innførte vi en ny søkeportal – regportal.no. Det er foreløpig tre søkefrister for alle ordninger (unntatt stipend og noen andre tiltak som er løpende) i året: 11.1, 11.4 og 11.9. Søkere må være profesjonelle (leve av – hovedarbeidet du driver med) og ha relevant utdannelse på bachelornivå eller kunne dokumentere reell erfaring som kan oppveie for utdanningskravet.

Alle søknader om tilskudd skal søkes via regportal.no. Da må du aller først opprette en søkeprofil og ha bank Id. Deretter fyller du ut og sender til godkjenning. Når søkeprofilen din er godkjent, er det bare å sette i gang.

Banken må også bekrefte at kontoen faktisk er din – dette er et dokument som må lastes opp når du søker om å ha profil i RegPortalen.

PRODUKSJON OG UTVIKLING

Sørnorsk Filmsenter gir tilskudd til utvikling av spill og til utvikling og produksjon av kort -og dokumentarfilm samt drama lang fiksjon (pr.1.1 2024). Utvikling drama, lang fiksjon gis i form av ett manustilskudd, hvor det pr. i dag kan søkes på inntil NOK 85 000. Manusutvikling søkes av manusforfatter fra enkeltforetak. Det gis ikke manustilskudd til kortfilm.  Søknad om produksjon av kortfilm skal sendes fra produsent med AS eller enkeltforetak registrert i regionen.

For drama lang fiksjonsfilm produksjon prioriterer vi filmer som har kino som hovedvisninsgplattform. Tilskudd kan gis som del av øvrig finansiering. Vi prioriterer alltid søknader fra produsent med AS etablert i regionen. 

For dokumentarfilm kan det søkes flere utviklingstilskudd og hver fase må være avsluttet og godkjent før ny fase søkes. Vi prioriterer dokumentarfilmer som har kino og internasjonale festivaler som hovedplattformer. For TV-dokumentarer må plattform være avklart og det forventes at kanal bidrar med finanisering.

RAPPORT OG REGNSKAP

Du må ha et enkeltforetak eller et AS som er registrert (i regionen) i Brønnøysund-registeret FØR du søker. Du må ha rett næringskode, som er 59110, 59111 og 59112.

Du må rapportere og føre regnskap på tilskudd du mottar. For prosjekter med tilskudd opp til 200 000 kan du føre regnskapet selv. For tilskudd over 200 000 må du ha en godkjent regnskapsfører. Misligholdelse av mottatt tilskudd kan føre til at du må tilbakebetale eller at det blir foretatt andre juridiske sanksjoner.

Alle utbetalinger av tilskudd skjer i flere rater. For å få ut første rate, må all annen finansiering du har søkt andre om, også være bekreftet. For å få ut andre rate, skal SNFS ha en grovklipp av filmen, med lyd. For å få ut siste rate skal du sende inn rapport på bruk av tilskuddet, signert regnskap, en ferdig fil av filmen og en dokumentasjon fra Nasjonalbiblioteket at du har pliktavlevert filmfila der. 

Det er vanlig å søke minst en runde utvikling før man søker produksjonstilskudd ( særlig på lang dokumentarfilm). For kortfilm gis det normalt ikke utviklingstilskudd. For spill gis det tilskudd til utvikling i tidlig fase. 

I utviklingsperioden jobber man gjerne med å søke mer finansiering, finsjustere og utvikle prosjektet og ikke minst jobbe for å skaffe seg distribusjonsavtaler.

I en søknadsvurdering til produksjonstilskudd prioriteres søknader der distribusjonsavtaler er inngått – enten som en intensjonsavtale eller som en forpliktende avtale. Alle avtaler legges ved søknaden.

Likestilte vurderingskriterier er også kunstnerisk originalitet, likestilling (flere kvinner i produsent, regi og manusfunksjonen), mangfold (film-og spillfortellinger som reflekterer hele den norske mangfoldskulturen) ung talentutvikling og spredning av aktivitet i hele den sørnorske filmregionen (Agder, Vestfold og Telemark).

Det er viktig å lage en realistisk finansieringsplan, et godt reginotat og et gjennomtenkt produsentnotat. Med ´notat´menes at du skriver dine tanker omkring form og innhold og hvordan du tenker at filmen skal nå sine målgrupper. Produsenten skriver gjerne på hvilken måte hun eller han kan jobbe for å få filmen ferdigstilt og ut i markedet.

Søkere som bor og virker i regionen, prioriteres alltid.

Søker du arbeidsstipend eller stipender – søker du som enkeltperson.

Det legges ikke på moms, når du ber om utbetalinger av tilskudd.

Send veldig gjerne anmodning om utbetalinger av tilskudd som en EHF-faktura til post@sørnorskfilm.no

All korrespondanse om prosjektet du søker om og som er inne i RegPortalen, skal gjøres i e-postfunksjonen i portalen. 

Det kan også søkes om tilskudd til filmkulturelle aktiviteteter (formidling) og til å gjennomføre filmaktiviteter for barn og unge. Tilskuddet skal ikke gå til drift.

Er det noe du ellers ikke forstår eller ikke får til – kontakt post@sornorskfilm.no

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde