Vedtekter

vedtekter_Sørnorsk filmsenter AS_19.6.2020

 

§ 1 Selskapets navn er Sørnorsk filmsenter AS.

§2 Selskapets virkeområde er innenfor fylkene Vestfold og Telemark og Agder.
Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

§3 Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon i virkeområdet ved å:

 • Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og dataspill.
 • Bidra til talentutvikling og forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og unge.
 • Forvalte midler til kompetanseutviklende tiltak.
 • Gjennomføre kurs og andre kompetanseutviklende tiltak.
 • Bistå med rådgivning ovenfor bransjen.
 • Bistå til utvikling av faglig nettverk.
 • Bidra til at kulturpolitiske målsettinger innfris, og at bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling.
 • Samt alt som naturlig står i forbindelse med dette.

Selskapets formål er av ikke-ervervsmessig karakter og eierne har ikke rett til andel i overskuddet eller likvidasjonsutbytte.

§4 Selskapets aksjekapital er kr. 120 000 fordelt på 1200 aksjer hver pålydende kr. 100,-. Fylkeskommuner og kommuner kan erverve aksjer i selskapet i forbindelse med overdragelse eller nytegning. Aksjonær kan overdra sin andel i selskapet med ett års skriftlig varsel.

§5 Selskapets styre skal bestå av ett styremedlem fra hver eier og to styremedlemmer fra bransjeorganisasjoner. Styremedlemmer med personlig varamedlemmer velges av generalforsamling for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder.

Eierne oppnevner en representant hver til valgkomiteen. Eierne foreslår tre kandidater til hver styreplass. Bransjeorganisasjonene innen film og andre audiovisuelle produksjoner inviteres til å foreslå kandidater til de to styreplassene forbeholdt bransjeorganisasjonene.

Valgkomiteen skal innstille til et styre som samlet sett har hensiktsmessig, relevant og god kompetanse ut ifra selskapets behov, samt sikre kjønnsbalanse.

§6 Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet, og har rett og plikt til å delta i styret behandling med tale og forslagsrett.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapets formål blir fremmet i overensstemmelse med de vedtatte økonomiske rammene for driften.

Styret skal utarbeide budsjett for kommende år i tråd med retningslinjer og frister fastsatt av departementet og eierne.

Styrets leder og daglige leder innehar selskapets prokura.

§7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret
innkaller til generalforsamling med minst seks ukers skriftlig varsel. Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

§8 I generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

§9 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 1. Styrets årsberetning.
 2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Valg av styre med varamedlemmer i henhold til vedtektenes §5, samt valg av styreleder, nestleder og valgkomité.
 6. Valg av revisor.
 7. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen 19.6.2020

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde