Vedtekter

vedtekter_Sørnorsk filmsenter AS_19.6.2020

 

§ 1 Selskapets navn er Sørnorsk filmsenter AS.

2 Selskapets virkeområde er innenfor fylkene Vestfold og Telemark og Agder.
Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

3 Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon i virkeområdet ved å:

 • Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og dataspill.
 • Bidra til talentutvikling og forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og unge.
 • Forvalte midler til kompetanseutviklende tiltak.
 • Gjennomføre kurs og andre kompetanseutviklende tiltak.
 • Bistå med rådgivning ovenfor bransjen.
 • Bistå til utvikling av faglig nettverk.
 • Bidra til at kulturpolitiske målsettinger innfris, og at bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling.
 • Samt alt som naturlig står i forbindelse med dette.

Selskapets formål er av ikke-ervervsmessig karakter og eierne har ikke rett til andel i overskuddet eller likvidasjonsutbytte.

4 Selskapets aksjekapital er kr. 120 000 fordelt på 1200 aksjer hver pålydende kr. 100,-. Fylkeskommuner og kommuner kan erverve aksjer i selskapet i forbindelse med overdragelse eller nytegning. Aksjonær kan overdra sin andel i selskapet med ett års skriftlig varsel.

5 Selskapets styre skal bestå av ett styremedlem fra hver eier og to styremedlemmer fra bransjeorganisasjoner. Styremedlemmer med personlig varamedlemmer velges av generalforsamling for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder.

Eierne oppnevner en representant hver til valgkomiteen. Eierne foreslår tre kandidater til hver styreplass. Bransjeorganisasjonene innen film og andre audiovisuelle produksjoner inviteres til å foreslå kandidater til de to styreplassene forbeholdt bransjeorganisasjonene.

Valgkomiteen skal innstille til et styre som samlet sett har hensiktsmessig, relevant og god kompetanse ut ifra selskapets behov, samt sikre kjønnsbalanse.

6 Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet, og har rett og plikt til å delta i styret behandling med tale og forslagsrett.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapets formål blir fremmet i overensstemmelse med de vedtatte økonomiske rammene for driften.

Styret skal utarbeide budsjett for kommende år i tråd med retningslinjer og frister fastsatt av departementet og eierne.

Styrets leder og daglige leder innehar selskapets prokura.

7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret
innkaller til generalforsamling med minst seks ukers skriftlig varsel. Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

8 I generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

9 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 1. Styrets årsberetning.
 2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Valg av styre med varamedlemmer i henhold til vedtektenes §5, samt valg av styreleder, nestleder og valgkomité.
 6. Valg av revisor.
 7. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen 19.6.2020

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde