Vedtekter

§ 1

Selskapets navn er Sørnorsk filmsenter AS.

 § 2

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand.

 § 3

Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon på Sørlandet ved å:

 • Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og dataspill.
 • Forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og unge.
 • Forvalte midler til kompetanseutviklende tiltak, også for barn og unge.
 • Gjennomføre kurs og andre kompetanseutviklende tiltak, også for barn og unge.
 • Bistå med rådgivning ovenfor bransjen.
 • Bistå til utvikling av faglig nettverk.
 • Bidra til at kulturpolitiske målsettinger innfris, og at bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling.
 • Samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, herunder investeringer og deltakelse i andre selskaper.

Selskapets formål er av ikke-ervervsmessig karakter og eierne har ikke rett til andel i overskuddet eller likvidasjonsutbytte.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 115 000 fordelt på 1150 aksjer hver pålydende kr. 100.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 5-7 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger hvem som skal være styreleder og nestleder.

Eierne forslår 3-5 medlemmer med varamedlemmer, Norsk filmforbund og Norsk film- og tv-produsenters forening oppnevner 1 styremedlem hver med hver sitt personlig varamedlem.

 § 6

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet, og har rett og plikt til å delta i styret behandling med tale og forslagsrett.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapets formål blir fremmet i overensstemmelse med de vedtatte økonomiske rammene for driften.

Styret skal utarbeide budsjett for kommende år i tråd med retningslinjer og frister fastsatt av departementet og eierne.

Kulturdepartementet er klageinstans for selskapets administrative og kunstneriske avgjørelse om tildeling av midler for Kulturdepartementet. Klagen sendes via styret, som kommenterer klagen til bruk for Kulturdepartementets avgjørelse.

For øvrige midler er styret klageinstans.

Styrets leder og daglige leder innehar selskapets prokura.

 § 7

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Styret innkaller til generalforsamling med minst tre ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Generalforsamlingen ledes av styret leder.

§ 8

I generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

 § 9

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 1. Styrets årsberetning.
 2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Valg av styre med varamedlemmer i henhold til vedtektenes §5, samt valg av styreleder og nestleder.
 6. Valg av revisor.
 7. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.